Kształcenie podyplomowe z PSHD.

Niezmiennie namawiamy do przystąpienia do PSHD i skorzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie.

Cały czas jest możliwość uzyskania certyfikatu unijnego.

Jako członkowie EDHF możemy skorzystać z kursów na OH2.

Więcej informacji na www.pshd.eu .

W kraju odwołano nasze kursy w ramach Krakdentu do przyszłego roku.

Rusza natomiast EXPODENT w Toruniu. W dniach 22-23 października 2021 w Hotelu Filmar odbędzie się XXVII Konferencja Stomatologiczna i Targi Stomatologiczne. W ramach tej konferencji PSHD zorganizuje Podium dla Higienistek stomatologicznych z 4 wykładami po ok 30 minut.

Z tematyką wykładów można się zapoznać w stronie Expodentu od 30 sierpnia, lub na stronie www.pshd.eu

Zapewniamy że będą to tematy najbardziej aktualne. Zapraszamy.

Expodent Toruń 22-23 X 2021

10.00-10.30
1 Pandemia a zmiany w epidemiologii, aktualne zagrożenia, statystyka chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży.
wyk. Magdalena Szewczyk
10.30-11.00
2. Mikroflora jamy ustnej a koronawirus, badanie kliniczne w zadaniach zawodowych higienistki dentystycznej,
wyk. Ilona Rowińska

3. Obserwacje kliniczne i objawy nietypowych chorób jamy ustnej wynikające z leczenia Covid-19
wyk .Zbigniew Hamerlak
4. Zarządzanie kryzysem w małym zespole, kompetencje zawodowe higienistki dentystycznej.
Wyk. Danuta Kaczmarska

APEL
do wszystkich czynnych zawodowo higienistek i higienistów stomatologicznych/dentystycznych o aktywną współpracę na rzecz w naszego zawodu

Jak wszyscy wiemy wykonywanie zawodu higienistki/sty stomatologicznej/ dentystycznej wymaga wiele codziennego wysiłku i zaangażowania w pracy zespołowej, co nigdy wcześniej także nie było łatwe. Zmiany systemowe oraz brak w nich do dzisiaj modelu opieki stomatologicznej oraz ustalonego opartego na mocy ustawy, statusu naszego zawodu z wykazem praw i obowiązków, jest głównym problemem. Wyjście świadczeń stomatologicznych udzielanych ambulatoryjnie, poza główny trzon systemu ochrony zdrowia w sensie ustanawiania norm prawnych finansowania i zarządzania sprawnością jak i kapitałem profesjonalistów, również nam nie pomaga.
Dzisiaj jesteśmy dużą grupą zawodową, która ma potencjał przedstawiania swoich problemów na forum oraz obrony należnego nam miejsca w systemie opieki zdrowotnej nad populacją ludzi w Polsce. Ostatnie dwie dekady cechuje niewydolność systemu w zapobieganiu i opanowaniu chorób jamy ustnej. Jest na to wiele dostępnych przykładów jak: Monitoring zdrowia jamy ustnej populacji polskiej , opracowanie, Raport NIK „ Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 5, 7 i 12 lat w 2016r.” oraz jego zalecenia zmian w organizacji systemu. W sferze działań praktycznych jednak nie dzieje się wiele.
Dlatego zwracam się z tym apelem do wszystkich higienistek i higienistów w naszym kraju o wspólne działanie na rzecz naszej grupy zawodowej i pacjentów, szczególnie o:
1. opracowanie potrzeb w zakresie ustanawiania prawa i rejestrację osób wykonujących nasz zawód
2. tworzenie standardów w pracy klinicznej i profilaktycznej w środowisku nauczania w oparciu o wiedzę i etykę
3. opracowanie systemu- modelu opieki stomatologicznej w naczelną rolą profilaktyki, gdzie każdy członek zespołu stomatologicznego będzie pracował zgodnie z zakresem zadań zawodowych potwierdzonych w PRK oraz dyplomem lub certyfikatem
4. utworzenie organizacji opiniotwórczej dla zmian w systemie opieki zdrowotnej
5. powołanie organizacji o obligatoryjnej przynależności, czuwającej nad poziomem edukacji w zawodzie oraz etyką zawodową jej członków co jest również zgodne z celami EDHF i CEF ( Common Education Framework)

Liczę osobiście jak i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Higienistek Dentystycznych
na pozytywny i liczny odzew ze strony środowiska
Z pozdrowieniami
Prezes PSHD
dr. n. zdr. Danuta Kaczmarska

 

 

AiHS 1/2021 Danuta Kaczmarska

Od pewnego czasu w środowisku higienistek stomatologicznych spotykamy się z wydarzeniami łamania prawa medycznego i dobrych obyczajów w wykonywaniu zawodu. Od 5 lat szybko rośnie liczba absolwentów kierunku kończących szkoły 2 i 3 letnie szukających zatrudnienia. Zmienia się zatem rynek pracy i jego dostępność dla wszystkich absolwentów, ponadto pogarszyła się sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 i finansowa podmiotów zatrudniających, a co za tym idzie kurczy się ilość pracodawców.
Ze Statutu PSHD i Profilu zawodowego higienistki stomatologicznej opracowanego przez EDHF ( cytowanego w poprzednich numerach) wynika nasz obowiązek ciągłego zabiegania o wysoki poziom kompetencji i etyki osób przcujących w zawodzie. Warunki pracy są trudne ale wzorem innych krajów i zawodów, wdrożone zasady etyki w formie Kodeksu Etyki Zawodowej Higienistki Stomatologicznej opartym na prawie medycznym, pozwolą unikać wielu konfliktów i podniesienia poziomu świadczeń medycznych wykonywanych przez higienistki w codziennej działalności. Jest to pierwszy tego typu projekt w 46 letniej historii wykonywania zawodu w Polsce. Konflikty oróżnym stopniu trudności w relacjach z pacjentami, ze współpracownikami i innymi podmiotami leczniczymi są łatwe do uniknięcia lub rozwiązania jeśli mamy jasno określone ogólne zasady prawno-etyczne postępowania, i przyswajamy je od początku drogi zawodowej.
Przedstawiamy poniżej projekt Kodeksu Etyki Zawodowej oparty na obowiązującym prawie medycznym oraz zakresie kompetencji zawodowych uzyskiwanych w prosesie kształcenia jak i zwyczajach wypracowanych w środowisku pracy, do ewentualnej korekty po dyskusji w środowisku higienistek/ tów stomatologicznych. Jego konstrukcja-schemat opiera się na wzorcu takiego dokumentu opracowanego dla zawodów medycznych.

Projekt
KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ/Higienisty stomatologicznego
CZĘŚĆ OGÓLNA
Art. 1.
1. Zasady etyki higienistki stomatologicznej/dentystycznej wynikają z ogólnych norm etycznych.
2. Zobowiązują one higienistkę stomatologiczną/dentystyczną do przestrzegania prawa medycznego, poszanowania praw drugiego człowieka i dbania o godność zawodu higienistki stomatologicznej/dentystycznej .
3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie higienistki stomatologicznej/dentystycznej, które podważa zaufanie do zawodu.
Art. 2.
1. Powołaniem zawodu higienistki stomatologicznej/dentystycznej jest działalność profilaktyczno-lecznicza, zapobieganie chorobom, promocja i edukacja zdrowotna w zakresie zdrowia jamy ustnej.
2. Najważniejszym nakazem etycznym dla higienistki stomatologicznej/dentystycznej jest dobro pacjenta. Naciski społeczne, mechanizmy rynkowe, wymagania administracyjne nie zwalniają higienistki stomatologicznej od przestrzegania tej zasady.
Art. 3.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania.
Art. 4.
Dla wypełnienia swoich zadań zawodowych higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna świadczyć usługi, zgodnie ze swoim sumieniem i aktualną wiedzą medyczną opartą na dowodach naukowych.
Art. 5.
PSHD jest obowiązany do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki i zachowaniem godności zawodu przez wszystkich członków organizacji, a także ich szerokiego upowszechniania. Zabiegania o tworzenie przepisów prawa, które nie narusza zasad etyki zawodowej higienistki stomatologicznej/dentystycznej.
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Rozdział I
Postępowanie higienistki stomatologicznej/dentystycznej wobec pacjenta
Art. 6.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna wykonywać swoje zadania zawodowe wobec pacjenta sumiennie, zgodnie z obowiązującą wiedzą, z różnych żródeł, którą higienistka jest zobowiązana pogłębiać ustawiczne.
Art. 7.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach higienistka stomatologiczna/dentystyczna może nie podjąć się lub odstąpić od postępowania profilaktyczno-leczniczego pacjenta. Nie podejmując albo odstępując od działania higienistka stomatologiczna/dentystyczna winna wskazać pacjentowi inną możliwość uzyskania pomocy.
Jakość opieki medycznej stomatologicznej
Art. 8.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna przeprowadzać wstępne postępowanie diagnostyczne, profilaktyczno- lecznicze i edukacyjne uwazgledniając własne kompetencje oraz zalecenia lekarzy z poszanowaniem prawa i wiedzą medyczną poświęcając niezbędny czas.
Art. 9.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna może podejmować działania profilaktyczne i edukacyjne samodzielnie i na zlecenie lekarza dentysty, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem.
Art. 10.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie powinna wykraczać poza swoje kompetencje i umiejętności zawodowe przy wykonywaniu świadczeń stomatologicznych.
2. Jeżeli zakres tych świadczen przewyższa umiejętności higienistki stomatologicznej/dentystycznej, wówczas winna zwrócić się do bardziej kompetentnego kolegi/koleżanki higienisty/higienistki czy lekarza dentysty z prośbą o wsparcie.
Art. 11.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna winna zawsze zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem.
Poszanowanie praw pacjenta
Art. 12.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna traktować pacjentów życzliwie, szanować ich godność osobistą, prawo do intymności i prywatności zgodnie z obowiązującą Kartą Praw Pacjenta.
2. Relacje między higienistką stomatologiczną/dentystyczną, a pacjentem powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru higienistki stomatologicznej/dentystycznej.
Art. 13.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma obowiązek respektować prawo pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.
2. Informacje udzielane pacjentowi powinny być sformułowane w sposób dla niego zrozumiały.
3. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna poinformować pacjenta o ewentualnych skutkach ubocznych zabiegów diagnostycznych i profilaktyczno- leczniczych, o spodziewanych korzyściach związanych z ich wykonywaniem oraz o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego stomatologicznego.
Art. 14.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie może wykorzystywać swego wpływu na pacjenta w innym celu niż jej kompetencje zawodowe.
Art. 15.
1. Postępowanie wstępne diagnostyczne, profilaktyczno-lecznicze wymaga odpowiedniej zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna starać się uzyskać także jej zgodę, o ile jest ona zdolna do świadomego wyrażenia tej zgody.
3. Badanie bez wymaganej zgody pacjenta higienistka stomatologiczna/dentystyczna może przeprowadzić również na zlecenie organu lub instytucji upoważnionej do tego z mocy prawa, o ile nie stwarza ono nadmiernego ryzyka zdrowotnego dla pacjenta.
4. W razie nieuzyskania zgody na proponowane postępowanie higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką.
Art. 16.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna może nie informować pacjenta o stanie jego zdrowia bądź o leczeniu, jeśli pacjent wyraża takie życzenie. Informowanie rodziny lub innych osób powinno być uzgodnione z chorym.
2. W przypadku pacjenta nieprzytomnego higienistka stomatologiczna/dentystyczna może udzielić dla dobra powyższego, niezbędnych informacji osobie, co do której jest przekonana, że działa ona w interesie pacjenta.
3. W przypadku pacjenta niepełnoletniego higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma obowiązek informowania jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
Art. 17.
W razie niepomyślnej dla pacjenta prognozy higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna poinformować chorego o niej z taktem i ostrożnością.
Art. 18.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna pracująca z pacjentem nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu zabiegowym lekarza dentystę. W każdym przypadku powinna ułatwić mu taką konsultację.
Art. 19.
Pacjent w trakcie zabiegów ma prawo do obecności rodziny lub przyjaciół. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna odnosić się ze zrozumieniem do osób bliskich choremu wyrażających wobec higienistki stomatologicznej/dentystycznej obawy o zdrowie pacjenta.
Art. 20.
W przypadku popełnienia przez higienistkę stomatologiczną/dentystyczną poważnej pomyłki lub wystąpienia nieprzewidzianych powikłań w trakcie zabiegu, higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna poinformować o tym lekarza dentystę i podjąć zgodnie z zaleceniem działania dla naprawy ich następstw.
Art. 21.
W przypadkach wymagających szczególnych form diagnostyki lub działań profilaktyczno leczniczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących, higienistka stomatologiczna/dentystyczna ustala kolejność pacjentów zgodnie z zaleceniami specjalistów i kryteriami medycznymi.
"Tajemnica postępowania medycznego"
Art. 22.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma obowiązek zachowania tajemnicy postępowania medycznego. Tajemnicą objęte są wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza i higienistkę stomatologiczną/dentystyczną w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć pacjenta nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy.
Art. 23.
Nie jest naruszeniem tajemnicy postępowania medycznego przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi dentyście, higienistce stomatologicznej/dentystycznej, jeżeli jest to niezbędne dla działalności naukowej, dalszego leczenia lub działalności profilaktycznej.
Art. 24.
Zwolnienie z zachowania tajemnicy postępowania medycznego może nastąpić, gdy pacjent wyrazi na to zgodę, jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób, oraz jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa.
Art. 25.
Nie jest naruszeniem tajemnicy postępowania medycznego, jeśli po przeprowadzeniu badania z mocy prawa wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby przed rozpoczęciem badania poinformować o tym osobę, która ma być zbadana. Wszelkie informacje, które nie są konieczne dla uzasadnienia wniosków wynikających z badania, powinny być nadal objęte tajemnicą.
Art. 26.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka.
Art. 27.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna i współpracujące z nią osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności wszelkich informacji zawartych w dokumentacji podmiotu zatrudniającego o pacjentach i ich rodzinach.
. Rozdział II
Związki higienistki stomatologicznej/dentystycznej z przemysłem powinny mieć na względzie dobro pacjenta.
Art.28.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie powinna przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego, jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jej opinii zawodowej lub podważyć zaufanie do zawodu higienistki stomatologicznej/dentystycznej.
2. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna może przyjąć zapłatę od producenta leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) za wykonaną pracę, prowadzenie szkoleń i badań, które pogłębiają wiedzę medyczną lub zawodową, jeżeli ta zapłata jest współmierna do wkładu pracy higienistki stomatologicznej/dentystycznej w określoną aktywność.
Art. 29.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna mająca związki finansowe z przemysłem medycznym nie może w żaden sposób odstąpić od podejmowania w pełni obiektywnych decyzji klinicznych lub działania w najlepszym interesie pacjentów i osób biorących udział w badaniach.
Art. 30.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkie związki z firmami lub subwencje z ich strony oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów.
Art. 31.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna biorąca udział w badaniach sponsorowanych przez producentów leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) powinna się upewnić, że badania te są prowadzone zgodnie z zasadami etyki. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie powinna uczestniczyć w badaniach naukowych, których celem jest tylko promocja tych produktów, bez powiązania z korzyściąmi dla pacjentów.
Art. 32.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna ujawniać swoje powiązania z producentem leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) pacjentom, którzy mają być poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta.
Art. 33.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie może przyjmować wynagrodzenia za samo skierowanie pacjenta na badania prowadzone lub sponsorowane przez producenta leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego).
Art. 34.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna biorąca udział w badaniach na zlecenie producentów leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) musi przeciwdziałać nieobiektywnemu przedstawianiu ich wyników w publikacjach.
Rozdział II a
Ludzki genom
Art. 35.
Higienistce stomatologicznej/dentystyczna nie wolno dyskryminować osób ze względu na dziedzictwo genetyczne, rasę płeć czy orientację seksualną. A także ze względu na kulturę, wyznanie czy zasobność finansową.

Rozdział III
Stosunki wzajemne między higienistkami stomatologicznymi/dentystycznymi
Art. 36.
1. Higienistki stomatologiczne/dentystyczne powinny okazywać sobie na każdym poziomie kontaktów wzajemny szacunek. Szczególny szacunek i względy należą się higienistkom seniorom, a zwłaszcza nauczycielom zawodu, mentorom.
2. Higienistki stomatologiczne/dentystyczne powinny zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innej higienistki stomatologicznej/dentystyczna, nie powinny publicznie dyskredytować się w jakikolwiek sposób.
3. Higienistki stomatologiczne/dentystyczna wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach, przekraczaniu uprawnień w postępowaniu innej higienistki stomatologicznej/dentystycznej powinny przekazać przede wszystkim tej higienistce stomatologicznej/dentystycznej. Jeżeli interwencja okaże się nieskuteczna albo dostrzeżony błąd lub naruszenie ogólnych zasad etyki zawodowej spowoduje poważną szkodę , konieczne jest poinformowanie organu PSHD oraz pracodawcy.
4. Poinformowanie organu PSHD o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji zawodowej innej higienistki stomatologicznej/dentystyczna nie stanowi naruszenia zasad etyki.
5. Jeżeli dostrzeżony błąd, popełniony przez inną higienistkę stomatologiczną/dentystyczna, ma niekorzystny wpływ na opinię o zawodzie lub stan zdrowia pacjenta należy podjąć działania dla odwrócenia skutków tego działania.

Art. 37.
1. Doświadczone higienistki stomatologiczne/dentystyczne winni służyć radą i pomocą mniej doświadczonym kolegom i koleżankom.
2. Higienistki stomatologiczne/dentystyczne pełniące funkcje kierownicze powinni traktować swoich podwładnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej dotyczącej norm współpracy.
3. Higienistki stomatologiczne/dentystyczne pełniące funkcje kierownicze są zobowiązani do szczególnej dbałości o dobro pacjenta oraz o warunki pracy i rozwój zawodowy podległych im osób.
Rozdział IV
Zasady postępowania w praktyce stomatologicznej
Art. 38.
Powinnością każdej higienistki stomatologicznej/dentystycznej jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych i także przekazywanie jej swoim współpracownikom.
Art. 39.
1. Higienistce stomatologicznej/dentystyczne nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo. Nie wolno jej także współdziałać z osobami zajmującymi się promocją zdrowia lub leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień.
2. Wybierając formę diagnostyki lub terapii higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma obowiązek kierować się przede wszystkim uznanymi standardami opartymi na kryterium skuteczności i bezpieczeństwem pacjenta oraz nie narażać go na nieuzasadnione koszty.
Art. 40.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna odnosić się z należnym szacunkiem do relacji lekarz- higienistka, lekarz -pacjent i do innych współpracowników.
Art. 41.
Higienistki stomatologiczne/dentystyczne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należnej pozycji w środowiska zawodowym i społeczeństwie.
Art. 42.
Jeśli zostanie naruszone dobre imię higienistki stomatologicznej/dentystycznej, a powołany sąd koleżeński/zawodowy PSHD nie potwierdzi stawianych mu zarzutów, higienistka powinna uzyskać od PSHD wszelką możliwą pomoc w naprawieniu wyrządzonej jej szkody.
Art. 43.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Zabronione jest wydawanie opinii innym przedstawicielom zawodu na podstawie niesprawdzonych danych.
2. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie powinna wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.
Art.44.
W czasie wykonywania swej pracy higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna zachować zdrowie i trzeźwość i nie podlegać działaniu jakichkolwiek środków uzależniających.
Art. 45.
Higienistce stomatologicznej/dentystycznej nie wolno narzucać swych usług pacjentom, lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i lojalności wobec kolegów i koleżanek.
Art. 46.
1. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma prawo umawiać się z pracodawcą na wysokość honorarium przed rozpoczęciem działalności zawodowej.
2. W działalności gospodarczej i w razie braku stosownych cenników higienistka stomatologiczna/dentystyczna powinna brać pod uwagę wartość oddanej usługi, poniesione koszty własne, swoje kwalifikacje, a także w miarę możliwości, sytuację materialną pacjenta.
3. Higienistka stomatologiczna/dentystyczna może wykonać zabieg profilaktyczno-leczniczy bezpłatnie.
4. Higienistce stomatologicznej/dentystycznej nie wolno stosować metod nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie nierzetelnego informowania o swoich możliwościach działania, jak i zakresie i kosztach wykonanej usługi.
Art. 47.
Jeżeli z zatrudnienia higienistki stomatologicznej/dentystycznej wynika, że winna ona spełniać swe obowiązki wobec powierzonych jej opiece pacjentów bez świadczeń finansowych z ich strony, to nie może żądać od tych pacjentów wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, ani też uzależniać działalności zawodowej od uzyskania materialnych korzyści.
Rozdział V
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna a społeczeństwo
Art. 48.
Zadania w organizacji opieki stomatologicznej, jakie spełnia higienistka stomatologiczna/dentystyczna, dają jej podstawę do żądania ochrony jej godności osobistej, nietykalności cielesnej oraz pomocy w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych.
Art. 49.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie profilaktyki z promocji zdrowia jamy ustnej, na zagrożenie pidemiologiczne i ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza pracą zawodową, higienistka stomatologiczna/dentystyczna nie może propagować postaw antyzdrowotnych.
Art. 50.
Higienistka stomatologiczna/dentystyczna przeprowadzająca badania masowe o charakterze epidemiologicznym powinna mieć na celu uzyskiwanie wyników, które będą wykorzystane dla poprawy zdrowotności społeczeństwa. Badania te nie powinny stwarzać ryzyka zagrożenia zdrowia osób w nich uczestniczących.
Rozdział VI
Zasady końcowe
Art. 51.
W wypadkach nie przewidzianych w Kodeksie Etyki Higienistki Stomatologicznej/Dentystycznej należy kierować się zasadami wyrażonymi w uchwałach władz samorządu PSHD, w prawie medycznym oraz z „dobrymi obyczajami” społecznymi obowiązującymi w branży medycznej.
Art. 52.
Higienistki stomatologiczne/dentystyczne nauczające studentów i słuchaczy szkół policealnych powinny zaznajamiać ich z Kodeksem Etyki Higienistki Stomatologicznej/Dentystycznej. Studenci i słuchacze higieny stomatologicznej/dentystycznej powinni zarówno przyswajać sobie jak i respektować zasady zawarte w niniejszym Kodeksie.
Art. 53.
Higienistki stomatologiczne/dentystyczne, które nauczają studentów i słuchaczy szkół policealnych lub szkolą higienistki stomatologiczne/dentystyczne w miejscu pracy, powinny swoim postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania dla młodszych a szczególnie studentów, słuchaczy szkół policealnych będących pod ich opieką.

 

 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE HIGIENISTEK DENTYSTYCZNYCH
87-100 Toruń ul. Św. Jana 1/3 tel. 730-304-843

Toruń 18.04.2020r.

Stanowisko
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Higienistek Dentystycznych
z 18 kwietnia 2020 roku, nr 02/ZG/ 20
Przedstawiamy stanowisko ZG PSHD w sprawie zasad pracy higienistek stomatologicznych i współpracy w ramach systemu opieki zdrowotnej, w czasie udzielania świadczeń stomatologicznych w okresie pandemii, członkom stowarzyszenia i w imieniu grupy zawodowej skierujemy je do Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od 11 marca udzielanie świadczeń stomatologicznych radykalnie ograniczono, pod względem ilości czynnych gabinetów, leczonych pacjentów, a także zawężono zakres udzielanych świadczeń, wiele odłożono bezterminowo. Na podstawie „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (ogólnie nazwanych: Zaleceniami MZ).
Zalecenia jak i inne przepisy konsultują przedstawiciele Rządu tylko z NRL i NFZ. My jako stowarzyszenie zawodowe nie jesteśmy dzisiaj jeszcze stroną w podobnej dyskusji, nie mamy rangi zrzeszania zawodowego- obligatoryjnego jakim jest organizacja lekarzy i lekarzy dentystów z NRL na czele. Nie mamy uregulowania zawodu na poziomie ustawy, aby zająć mocniejsze miejsce w systemie opieki zdrowotnej, które daje prawa i obowiązki opisane prawnie. To zmusza nas do śledzenia wydarzeń, które podejmują inni a które nas dotyczą i mają bezpośredni wpływ na członków organizacji i rolę higienistek stomatologicznych w obecnej sytuacji w zespołach udzielających świadczeń z zakresu stomatologii.
ZG PSHD wskazuje, że:
• potrzebne są nowe regulacje i zasady udzielania świadczeń dla lekarzy z udziałem higienistek dyplomowanych i licencjonowanych, z poszanowaniem kompetencji i procedur chroniących zdrowie,
• powinna nastąpić korekta punktowa zakresów świadczeń dla dzieci i młodzieży w kontraktach NFZ z wyceną świadczeń profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie promowania zdrowia jamy ustnej,
• niezbędne jest wprowadzenie na czas pandemii ochrony miejsc pracy dla higienistek stomatologicznych, a także stworzenie alternatywnych miejsc pracy, jest to zawód medyczno-społeczny a co za tym idzie możliwy do wykonywania w miejscach innych niż gabinety stomatologiczne np. szkoły i przedszkola, domy dziecka, tak jak działa w wielu krajach,
• konieczna jest nowelizacja ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. 2019 poz. 1078 ) w celu jej uszczegółowienia o zadania zawodowe higienistki stomatologicznej i stworzenia modelu postępowania w zakresie profilaktyki stomatologicznej adresowanej do uczniów,
• już obecnie sytuacja epidemiologiczna jeśli chodzi o występowanie chorób jamy ustnej jest bardzo zła w naszym kraju a pandemia niewątpliwie ją pogorszy, co zmusza nas do bardziej rzetalnego potraktowania profilaktyki na wszystkich poziomach zapobiegania i jedynie higienistki stomatologiczne są w stanie jej sprostać,
• koniecznie należy zweryfikować i opisać procedury dotyczące podwyższonego reżimu sanitarnego w placówkach ambulatoryjnych,
• konieczne jest wpisanie do planowanej ustawy o innych zawodach medycznych chorób zawodowych jak w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zagrożenie dla higienistki stomatologicznej jest takie samo.
Są to nasze największe obawy i zadania na dzień dzisiejszy, sytuacja epidemiologiczna zmienia się nieustannie i trudno przewidzieć jak będzie wyglądała branża za rok. Wiemy jednak, że jest to branża dająca pracę kilkudziesięciu tysiącom profesjonalistów podejmiemy wyzwanie, aby je chronić bo jest niezbędnym elelementem systemu opeki zdrowotnej.

W imieniu
Zarządu Głównego PSHD
Prezes

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE HIGIENISTEK DENTYSTYCZNYCH
87-100 Toruń ul. Św. Jana 1/3 tel. 730-304-843

Toruń 18.04.2020r.

Stanowisko
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Higienistek Dentystycznych
z 18 kwietnia 2020 roku, nr 02/ZG/ 20
Przedstawiamy stanowisko ZG PSHD w sprawie zasad pracy higienistek stomatologicznych i współpracy w ramach systemu opieki zdrowotnej, w czasie udzielania świadczeń stomatologicznych w okresie pandemii, członkom stowarzyszenia i w imieniu grupy zawodowej skierujemy je do Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Od 11 marca udzielanie świadczeń stomatologicznych radykalnie ograniczono, pod względem ilości czynnych gabinetów, leczonych pacjentów, a także zawężono zakres udzielanych świadczeń, wiele odłożono bezterminowo. Na podstawie „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (ogólnie nazwanych: Zaleceniami MZ).
Zalecenia jak i inne przepisy konsultują przedstawiciele Rządu tylko z NRL i NFZ. My jako stowarzyszenie zawodowe nie jesteśmy dzisiaj jeszcze stroną w podobnej dyskusji, nie mamy rangi zrzeszania zawodowego- obligatoryjnego jakim jest organizacja lekarzy i lekarzy dentystów z NRL na czele. Nie mamy uregulowania zawodu na poziomie ustawy, aby zająć mocniejsze miejsce w systemie opieki zdrowotnej, które daje prawa i obowiązki opisane prawnie. To zmusza nas do śledzenia wydarzeń które podejmują inni a które nas dotyczą i mają bezpośredni wpływ na członków organizacji i rolę higienistek stomatologicznych w obecnej sytuacji w zespołach udzielających świadczeń z zakresu stomatologii.
ZG PSHD wskazuje, że:
• potrzebne są nowe regulacje i zasady udzielania świadczeń dla lekarzy z udziałem higienistek dyplomowanych i licencjonowanych, z poszanowaniem kompetencji i procedur chroniących zdrowie,
• powinna nastąpić korekta punktowa zakresów świadczeń dla dzieci i młodzieży w kontraktach NFZ z wyceną świadczeń profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie promowania zdrowia jamy ustnej,
• niezbędne jest wprowadzenie na czas pandemii ochrony miejsc pracy dla higienistek stomatologicznych, a także stworzenie alternatywnych miejsc pracy, jest to zawód medyczno-społeczny a co za tym idzie możliwy do wykonywania w miejscach innych niż gabinety stomatologiczne np. szkoły i przedszkola, domy dziecka, tak jak działa w wielu krajach,
• konieczna jest nowelizacja ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. 2019 poz. 1078 ) w celu jej uszczegółowienia o zadania zawodowe higienistki stomatologicznej i stworzenia modelu postępowania w zakresie profilaktyki stomatologicznej,
• już obecnie sytuacja epidemiologiczna jeśli chodzi o występowanie chorób jamy ustnej jest bardzo zła w naszym kraju a pandemia niewątpliwie ją pogorszy, co zmusza nas do bardziej rzetalnego potraktowania profilaktyki na wszystkich poziomach zapobiegania i jedynie higienistki stomatologiczne są w stanie jej sprostać,
• koniecznie należy zweryfikować i opisać procedury dotyczące podwyższonego reżimu sanitarnego w placówkach ambulatoryjnych,
• konieczne jest wpisanie do planowanej ustawy o innych zawodach medycznych chorób zawodowych jak w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zagrożenie dla higienistki stomatologicznej jest takie samo.
Są to nasze największe obawy i zadania na dzień dzisiejszy, sytuacja epidemiologiczna zmienia się nieustannie i trudno przewidzieć jak będzie wyglądała branża za rok. Wiemy jednak, że jest to branża dająca pracę kilkudziesięciu tysiącom profesjonalistów podejmiemy wyzwanie, aby je chronić bo jest niezbędnym elelementem systemu opeki zdrowotnej.

W imieniu
Zarządu Głównego PSHD
Prezes